Правила и условия за участие в играта „СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ХОТЕЛ ВИЗУАЛИЗА“  

  1. ПРЕДМЕТ 

Настоящите Правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Играта под мотото „СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ХОТЕЛ ВИЗУАЛИЗА“ („Играта“) и уреждат 

отношенията между Организатора и физическите лица, Участници в Играта.   

  1. ОРГАНИЗАТОР 

Организатор на Играта е “ВИЗУАЛИЗА” ООД, ЕИК: BG 204 066 238, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Рогошко Шосе №36, представлявано от управителя Цветан Пулев. 

  

  1. МЯСТО И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ.  КОМУНИКАЦИЯ 

3.1. Играта „СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ХОТЕЛ ВИЗУАЛИЗА“ се организира и провежда на територията на Република България на интернет адрес https://www.instagram.com/ vizualizahotelplovdiv/ 

3.2. Играта стартира в 18.00 ч. на 26.01.2024 г.  и приключва в 20.00 ч. на 11.02.2024 г. („Период на провеждане“).

3.3. Настоящите Правила ще бъдат 

публикувани на официалната интернет страница на Хотел ВИЗУАЛИЗА (https:// vizualizahotel.com/) и ще са достъпни за целия Период на провеждане на Играта. 

3.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила,  включително Периода на провеждане, като промените влизат в сила от датата на публикуването им в интернет на адрес (https:// vizualizahotel.com/), освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.   

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Право на участие в Играта има всяко физическо лице с местоживеене в България,  което е навършило 18-годишна възраст към датата на участието си. 

  

  1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

5.1. Участието в Играта „СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ХОТЕЛ ВИЗУАЛИЗА“ не е обвързано с покупка. 5.2. С участието си в Играта Участникът декларира, че е запознат с настоящите Правила и се задължава да ги спазва.

5.3. За да участва в Играта, Участникът трябва да изпълни всички поставени в Периода на провеждане на Играта условия публикувани на промоционалната интернет страница на https:// www.instagram.com/vizualizahotelplovdiv/.   

  1. НАГРАДА 

6.1. Наградата, за които може да се участва в Играта, е следната: 

6.1.1. Нощувка за двама души в периода – 14.02  – 15.02.2024 г. 

6.1.2. Романтична вечеря за двама души на 14.02.2024 г. в ресторант Валери. 

6.1.3. Ползване на Spa Center към хотела. 6.1.4. Включена закуска на 15.02.2024 г. 

  1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

7.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки: 

Стъпка 1: Да посети интернет адрес https:// www.instagram.com/vizualizahotelplovdiv/ от 18.00 ч. на 26.01.2024 г. до 20.00 ч. на 11.02.2024 г. („Период на провеждане“). Стъпка 2: Да изпълни всички условия написани в описанието на рийлса със заглавие “GIVEAWAY”.

  1. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ 

8.1. Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, които ще изтегля печеливши на случаен принцип измежду всички участници изпълнили условията към Играта на 11.02.2024  г. след 20:00 часа. И обявено на https:// www.instagram.com/vizualizahotelplovdiv/ 

8.2. Печелившите участници ще бъдат известени чрез тагване в стори. Печелившият участник ще трябва да позвъни на телефонен номер +359 88 633 2325 за връзка и да потвърди данни за получаване на наградата си.  Ако печелившите не потвърдят наградите си в 2-дневен срок, считано от обявяването на печелившият участник, губи правото си да получи наградата си.  

8.3. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи тагването му в профила на Организатора, за спечелването и потвърждението на наградата.

8.4. Не се допуска замяна на наградата с паричната ѝ равностойност или с друг вид предметна награда. 

8.5. Не се допуска предоставяне на наградата на трети лица. 

  

  1. ОТГОВОРНОСТ 

9.1. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства, неизправности или възникнали технически, софтуерни или хардуерни проблеми, които се дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организатора и са извън контрола на “ВИЗУАЛИЗА” ООД, ЕИК: BG 204 066 238 

9.2. Организаторът има право да 

дисквалифицира Участник при констатирани нарушения в процеса на участие в Играта или при установено нарушение на настоящите Правила. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо за Участника. 

9.3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на Играта, като обяви това на официалната си страница на https://www.instagram.com/vizualizahotelplovdiv/ и в настоящите Правила на интернет сайта, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на Правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. 

9.4. Компаниите „Facebook“, “Instagram” са напълно освободени от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от тях. 

  

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

10.1. Настоящите Правила влизат в сила в от 18.00 ч. на 26.01.2024 г. до 20.00 ч. на 11.02.2024 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Играта и до връчване на наградата на печелившия Участник.  Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Правила в Периода на провеждане, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на официалната страница на (https://vizualizahotel.com/). 

10.2. Настоящите Правила представляват пълните Правила, уреждащи реда и условията за провеждане на Играта и участието в нея. По отношение на Правилата и на Играта като цяло

се прилагат разпоредбите на българското законодателство. 

10.3. Всички спорове между Организатора и Участниците, възникнали във връзка с Играта,  ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд в гр. София.